ලෝක බැංකුවේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ  ඈනා බිජර්ඩ්( Anna Bjerde) මහත්මිය ඇතුළු ලෝක බැංකුවේ නියෝජිතයින් සහභාගී වූ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව සහ Rajanganaya A-Park Limited සැකසුම් පරිශ්‍රය නිරීක්ෂණ චාරිකාව

ලෝක බැංකුවේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ඈනා බිජර්ඩ්( Anna Bjerde) මහත්මිය ඇතුළු ලෝක බැංකුවේ නියෝජිතයින් සහභාගී වූ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව සහ Rajanganaya A-Park Limited සැකසුම් පරිශ්‍රය නිරීක්ෂණ චාරිකාව

ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවෙන් සහ සැකසුම් පරිශ්‍රය නිරීක්ෂණයෙන් අනතුරැව Rajanganaya A-Park Limited පරිශ්‍රරයේදීම ලෝක බැංකුවේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ  ඈනා බිජර්ඩ්( Anna Bjerde) මහත්මිය හා ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියාවේ උප සභාපති මාර්ටින් රයිසර් (Martin Raiser) ,ලෝක බැංකු ශ්‍රී ලංකා...
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය උදිත් කේ. ජයසිංහ මැතිතුමන් බුත්තල වැල් දොඩම් වගා ව්‍යාපෘතිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ හා ඌවපරනගම අර්තාපල් බීජ නිශ්පාදන වැඩසටහන් අධීක්ෂණය හා ඉදිරි වැඩ පිළිවෙල සඳහා සාකච්ඡාව

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය උදිත් කේ. ජයසිංහ මැතිතුමන් බුත්තල වැල් දොඩම් වගා ව්‍යාපෘතිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ හා ඌවපරනගම අර්තාපල් බීජ නිශ්පාදන වැඩසටහන් අධීක්ෂණය හා ඉදිරි වැඩ පිළිවෙල සඳහා සාකච්ඡාව

කෘෂි අංශ නවීකරණයෙන් පිබිදෙන ඌව වෙල්ලස්‌සේ කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක වන කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන කලාප අතරින් බුත්තල වැල් දොඩම් වගා ව්‍යාපෘතිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ හා ඌවපරනගම අර්තාපල් බීජ නිශ්පාදන වැඩසටහන් අධීක්ෂණය සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ...
1st TOT for FPO Training

1st TOT for FPO Training

ASM Planned to start FPO Training to Farmers in Farmer organizations in our new districts. We selected Agriculture Instructors and they were given good knowledge about our tasks and outcomes through several workshops.
Policy discussion – Gannoruwa 10th may 2019

Policy discussion – Gannoruwa 10th may 2019

ASMP conducted one day workshop to discuss policy related issues encountered during the implementation of pilot projects and any other related issues in the sector need to be studied on 10th May 2019 at the In service Training Institute of the Department of...
Facebook