පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව

පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව

පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව   මධ්‍යම, උතුරු මැද හා උතුරු පළාත් පාර්ශව කරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේදී 2017 අගෝස්තු 14 වනදා ASM ව්‍යාපෘතිය මගින් සංවිධාන කරන ලදී. ASM ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරිත්වයන් පිළිබඳව රජයේ...
Mini-workshop on Policy

Mini-workshop on Policy

Mini-workshop on Policy   A mini-workshop was held on 03rd January 2018 at Ministry of Agriculture to discuss and identify policy research topics. Professionals relevant to the field were participated.                ...
Facebook