ගලේවෙල බඹරගස්වැව ප්‍රදේශයේ දෙමුහුන් මිරිස් බීජ පොකුරු ගම්මානය

ගලේවෙල බඹරගස්වැව ප්‍රදේශයේ දෙමුහුන් මිරිස් බීජ පොකුරු ගම්මානය

කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරණු ලබන දෙමුහුන් මිරිස් බීජ පොකුරු ගම්මානය ගලේවෙල බඹරගස්වැව ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කිරීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ගේකම් නීල් හපුහින්න මහතා විසින් ආරම්භ කරන...
ගලේවෙල පට්ටිපොල වැල් දොඩම් පොකුරු ගම්මානය ආරම්භ කිරීම

ගලේවෙල පට්ටිපොල වැල් දොඩම් පොකුරු ගම්මානය ආරම්භ කිරීම

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පොකුරු ගම්මාන වල කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරණු ලබන වැල් දොඩම් වගාව ගලේවෙල පට්ටිපොල ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කිරීම  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ගේකම් නීල් හපුහින්න මහතා විසින් ආරම්භ කරන ලදී. මෙමගින් වැල් දොඩම්...
වව්නියාව පුලියන්කුලම ප්‍රදේශයේ පිච්ච මල්  හා මඤ්ඤොක්කා පොකුරු ගම්මාන ආරම්භ කිරීම

වව්නියාව පුලියන්කුලම ප්‍රදේශයේ පිච්ච මල් හා මඤ්ඤොක්කා පොකුරු ගම්මාන ආරම්භ කිරීම

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පොකුරු ගම්මාන වල කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරණු ලබන  වව්නියාව පුලියන්කුලම ප්‍රදේශයේ , පිච්ච මල් වගාව හා මඤ්ඤොක්කා වගාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ගේකම් නීල් හපුහින්න මහතා විසින් ආරම්භ කරන ලදී. ...
Facebook