දීප ව්‍යාප්ත නිශ්පාදන පොකුරු ගම්මාන වැඩසටහන

දීප ව්‍යාප්ත නිශ්පාදන පොකුරු ගම්මාන වැඩසටහන

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතේ කෘෂි නවීකරණ  ව්‍යාපෘතිය මගින් දිවයින පුරා පිහිටුවනු ලබන නිශ්පාදන පොකුරු ගම්මාන වැඩසටහනෙහි සමාරම්භය බුත්තල, වගුරුවෙල වැවේයායේදී 2020.01.02 දින සුභ මොහොතින් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම ‍වැඩසටහන යටතේ වැල් දොඩම් වගා කරනු ලබන ගොවීන් 100 දෙනෙකු සදහා...
Facebook