කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරණු ලබන දෙමුහුන් මිරිස් බීජ පොකුරු ගම්මානය ගලේවෙල බඹරගස්වැව ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කිරීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ගේකම් නීල් හපුහින්න මහතා විසින් ආරම්භ කරන ලදී.

Facebook