උත්සව හා සම්මේලන

ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ වැඩමුළුව

ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ වැඩමුළුව

  කෘෂිකර්ම අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (ASMP) පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති සංසඳය 2017 ජුලි මස 24 දින කොළඹ දී මෙම වැඩමුළුව පවත්වන ලදී. මෙහි සභාපතිත්වය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ උපදේශක හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති කවුන්සිලයේ සභාපති ආචාර්ය ජෙරී ජයවර්දන මහතා විසින්...

තාක්ෂණ සංසදය

තාක්ෂණ සංසදය

  තාක්ෂණික සමුළුව නොවැම්බර් මස 16 හා 17 දිනයන්හිදී කොළඹ දී පැවැත්වේ. ව්‍යාපෘතියට මගින් දිවයිනේ කෘෂිකාර්මික අංශයේ නවීකරණයට අදාල තාක්ෂණික නවෝත්පාදන, සංවර්ධන ප්‍රවේශයන් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන ජාත්‍යන්තර හා ජාතික සේවා සැපයුම්කරුවන්...

කෘෂි සංවර්ධනයේ නව හැඩගැස්ම පිළිබඳ වන වැඩසටහන

කෘෂි සංවර්ධනයේ නව හැඩගැස්ම පිළිබඳ වන වැඩසටහන

  කෘෂිකර්ම අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වූ වැඩමුළුව 2017 ජුලි මස 18 හා 19 යන දෙදින කොළඹ දී පවත්වන ලදී. කෘෂි තාක්ෂණික ආදර්ශන ගම්මාන, ගොවි පුහුණු ධාරිතාව වැඩි කිරීම, ගොවි සංවිධාන පිහිටුවීම, යෝජත පොකුරු ගම්මාන වල යටිතලපහසුකම් නගාසිටුවීම, මෙම...

ගොවි සංවිධාන නිෂ්පාදකයන්ගේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ගොවි සංවිධාන නිෂ්පාදකයන්ගේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

  කෘෂිකර්මාන්ත සංවිධානයේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2017 ජුනි මස 21 වන දින කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේදී පවත්වන ලදී. ගොවි සංවිධාන පිහිටුවීම, එහි කාර්යභාරය හඳුන්වාදීම, ගොවි සංවිධාන වලට අදාල නීතිමය හා වෙනත් කරුණු සාකච්ඡා කරණ ලදී. [Best_Wordpress_Gallery id="35"...

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති හා ඉදිරි ප්‍රවනතා

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති හා ඉදිරි ප්‍රවනතා

  ලෝක බැංකු කණ්ඩායම විසින් නව ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡා වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන ලදී. ලෝක බැංකුවේ ගෝලීය කෘෂිකර්ම ක්‍රමවේදය තුල ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ මධූර් ගෞතම් මහතා, ASM ව්‍යාපෘතියේ කණ්ඩායම් නායකයා වන උල්රිච් ස්මිත් මහතා, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බී....

Facebook