උතුරු පළාත

 

යාපනය

1) TEJC අඔ නිෂ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම.

2) අමු මිරිස් නිෂ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම .

මුලතිව්

1) රටකජු නිශ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම.

Facebook