උතුරු මැද පළාත

අනුරාධපුර
1) පේර නිෂ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම .
2) අමු මිරිස් නිෂ්ප්පාදනය හා ඉහල නැංවීම .
3) කරවිල නිෂ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම.
4) දෙමහුන් ඉරීගු බීජ නිෂ්පාදනය ඉහල නැංවීම .
පොළොන්නරුව
1) ගස්ලබු නිෂ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම .
2) කරවිල නිෂ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම
3) අමු මිරිස් නිෂ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම .
Facebook