නැගෙනහිර පළාත

 

මඩකලපුව 

1) පිපිඤ්ඤා (Gherkin) නිෂ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම .

2) එළවළු නිෂ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම .

3) රටකජු නිශ්පාදනය හා ඉහල නැංවීම .

Facebook