අයදුම් පත්‍රය

   කරුණාකර පෝරමය පුරවා අපෙන් එවන්න

  MINISTRY OF AGRICULTURE

  Address: 288, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත , රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව.

  Tel: 
  +94-11-2877550
  Tel: +94-11-2872093
  Tel: +94-11-2872097
  Fax: 
  +94-11-2877546
  E-mail: 
  agriculturesectormodernizationproject@hotmail.com

  Facebook