வேலை வாய்ப்புகளில்

 


  படிவத்தை பூர்த்தி செய்து எங்களுக்கு அனுப்பவும்

  MINISTRY OF AGRICULTURE

  Address:288, Sri Jayawardenepura Mawatha, Rajagiriya, Sri Lanka

  Tel: 
  +94-11-2877550
  Tel: +94-11-2872093
  Tel: +94-11-2872097
  Fax: 
  +94-11-2877546
  E-mail: 
  agriculturesectormodernizationproject@hotmail.com

  Facebook