திட்டம்

 
இத் திட்டத்தின் பிரிவு 2 இனை கமத்தொழில் அமைச்சு செயல்முறைப்படுத்தவுள்ளது. இந்தப் பிரிவின் உற்பத்தித் திறன் மேம்பாடு மற்றும் பல்வகைப்படுத்தல் செயல்முறை ஆகியன சிறு விவசாயிகள் போட்டிமிக்க மற்றும் சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்யவும்ää சந்தை வாய்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான தங்களது திறன்களை விருத்தி செய்யவும் மற்றும் அதிகரித்த விவசாய வணிகமயமாக்கலை நோக்கி நகருவதற்கான ஆதரவினை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த பிரிவுகள் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவுகள்: i) தனிப்பட்ட ரீதியிலும் மற்றும் விவசாய அமைப்புகளிலும் விவசாயிகளின் சந்தை ஒருங்கமைத்தலை அதிகரித்தல்; ii) விவசாய வணிகமயமாக்கலை மேம்படுத்துதல்; மற்றும் iii) விவசாய தொழில்நுட்ப செயல்முறை விளக்க பூங்காக்கள்;(யுவுனுP) ஊடாக செயல்முறை அறிமுகம் மற்றும் புத்துருவாக்க தொழில்நுட்ப பக்கேஜுகளை பின்பற்றுதல்.

விவசாயிகளுக்கான பயிற்சி மற்றும் திறன் கட்டியெழுப்பல்

விவசாயிகளுக்கான பயிற்சி மற்றும் திறன் கட்டியெழுப்பல் ஆகியன சிறு விவசாயிகளின் அறிவு மேம்பாடுää திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் சந்தை வாய்ப்புகளை சிறப்பாக கையாள்வதற்கு அவர்களுக்கு உதவுவதற்கான விவசாய உற்பத்தியாளர் அமைப்புகளை நிறுவுவதற்கு ஆதரவளிப்பதாக அமைந்துள்ளது. விவசாயி பயிற்சி மற்றும் திறன் கட்டியெழுப்பலில் இரு நடவடிக்கைகள் உள்ளடங்குகின்றன.

1) தனிப்பட்ட விவசாயி திறன் கட்டியெழுப்பல்
2) விவசாய உற்பத்தியாளர் அமைப்பு பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி.
தனிப்பட்ட விவசாயி திறன் கட்டியெழுப்பல் நடவடிக்கையானதுää குயுழு திட்டத்தின் கீPழுள்ள விவசாயி வர்த்தக பள்ளியின் தற்போதைய பயிற்சி மாதிரிகளின் அடிப்படையில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட விரிவான பாடத்திட்டத்தை பயன்படுத்தி முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.
மேலும் ஏற்கனவேயுள்ள மற்றும் விவசாய அமைப்புக்களின் பயிற்சி தேவை மதிப்பீடுகளின் பின்னர் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட தொடர்புடைய பயிற்சி மாதிரிகளுடன் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் ஊடாக விவசாய உற்பத்தியாளர் அமைப்பு பயிற்சி முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன.

நவீன விவசாய தொழினுட்ப செயல்முறை விளக்க பூங்காக்கள்

யுவுனுP என்பது இலங்கைக்கு புதிய கோட்பாடாகும். இலங்கையின் சிறு விவசாயிகளுக்கு சிறந்த மற்றும் நிரூபிக்கப்படட கலை விவசாய தொழினுட்பத்தை வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும். வணிகமயமாக்கலை நோக்காகக் கொண்டு தனிப் பயிருக்கோ அல்லது பயிர் குழுவிற்கோ செயல்முறை விளக்கமளிக்கக்கூடிய தெளிவான சந்தை கவனத்துடன் கூடிய ஒட்டுமொத்த விவசாய பெறுமதி வலையமைப்பை அணுகக்கூடிய இடமாக இந்த விவசாய தொழில்நுட்ப செயல்முறை விளக்கப் பூங்கா அமைந்துள்ளது. யுவுனுP இன் மூலமாக அறிமுகம்ää செயல்முறை விளக்கம் மற்றும் சிறு விவசாயிகளும்ää உற்பத்தியாளர் அமைப்புகளும் இதுவரை கண்டிராத அல்லது நடைமுறைப்படுத்தாத புதுமையான விவசாய தொழில்நுட்ப தொகுப்புகளுக்கு ஆதரவளிக்கப்படுகிறது. இந்த உப பிரிவு மூலம் கீழ்காணும் ஏழு மாவட்டங்களில் யுவுனுP ஐ நிறுவுவதற்கான ஆதரவு வழங்கப்படவுள்ளன. உயர் வறுமை மற்றும் விவசாய அபிவிருத்தி சாத்தியப்பாடுகளைக் கொண்ட யாழ்ப்பாணம்ää முல்லைத்தீவுää மட்டக்களப்புää மொனராகலைää அனுராதபுரம்ää பொலன்னறுவை மற்றும் மாத்தளை ஆகிய மாவட்டங்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பூங்காவிலும் சுமார் எட்டு முதல் பத்து வரையான முழுமையான கிராமங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதுடன்ää கேள்வி மற்றும் வளங்களின் கிடைக்கும்தன்மையின் அடிப்படையில் விஸ்தரிக்கப்படவுள்ளது. இந்த திட்ட நடைமுறைப்படுத்தலின் பின்னரான முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது வருடங்களில் இதனையொத்த விவசாய-சூழ்நிலை மற்றும் சமூக-கலாச்சார சூழலில் விளக்கமளிக்கப்பட்ட மற்றும் வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தத்தமது விவசாய அபிவிருத்தி மாதிரிகளை வழங்கல் மற்றும் கலந்துரையாடும் வகையில் சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு சேவை வழங்குநர்களை வரவழைத்து இரண்டு சர்வதேச தொழினுட்ப அமைப்புஃமாநாடுகளுக்கு இந்த உப பிரிவு மூலம் ஆதரவளிக்கப்படவுள்ளது.

உற்பத்தி மற்றும் சந்தை உட்கட்டுமானங்கள்

யுவுனுPகள்ஃகுழுக்களின் அபிவிருத்திக்கு தேவையான பொது மற்றும் உற்பத்தி உட்கட்டுமான அபிவிருத்திகளுக்கு இவ் உப பிரிவு மூலம் ஆதரவளிக்கப்படுகிறது. உற்பத்தி மற்றும் சந்தை உட்கட்டுமான அபிவிருத்தி மூலமாக கீழ்காண்பவற்றுக்கு ஆதரவளிக்கப்படுகிறது: i). தெரிவு செய்யப்பட்ட திட்ட பிரதேசங்கள் மற்றும் யுவுனுP உடன் தொடர்புடைய பகுதிகளில் சிறிய அளவு நீர்ப்பாசன உட்கட்டுமானம் மற்றும் ஏற்கனவேயுள்ள நீர் தாங்கிகள் மற்றும் நீர்ப்பாசன முறைமை ஆகியவற்றை மேம்படுத்தல் மற்றும் புனரமைத்தல். ii). தெரிவு செய்யப்பட்ட உற்பத்தியின் விருத்தி மற்றும் சந்தை அணுகல் வீதிகள் மற்றும் போக்குவரத்துää சந்தை அணுகல் மற்றும் விவசாய இயந்திரங்கள் அணுகலை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய அணுகல் தடங்களை நிர்மாணித்தல்; மற்றும் iii). உலர்த்தல் ப்ளாட் வகைகள் மற்றும் கொட்டகைகள்;ää பயிர் எச்சங்களிலிருந்;து உர வசதிகள்ää களஞ்சிய வசதிகள் மற்றும் ஏனையவை உட்பட விவசாய மட்ட களஞ்சியம் மற்றும் உற்பத்தி கையாளல் வசதிகள்.

பகுப்பாய்வு மற்றும் கொள்கை ஆலோசனை ஆதரவு

நிலைபேறான மற்றும் போட்டிமிக்க நவீன விவசாயம் மற்றும் உணவு முறைமைக்காக பொருத்தமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் நோக்கில்; அரசின் வௌ;வேறு பாகங்கள் மற்றும் உருவாக்கப்பட்ட துறை மற்றும் உப துறை மூலோபாயங்கள் மூலமாக காலத்திற்கு காலம் வெளியிடப்படும் கொள்கைத் தீர்மானங்கள் தொடர்பில் அவர்கள் மத்தியில் எழும் கொள்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முரண்பாடுகள் தொடர்பான விழிப்புணர்வு இடைவெளியை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஆதாரம் சார்ந்த கொள்கைää சட்ட மற்றும் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பின் அபிவிருத்திக்கு உப பிரிவு மூலமாக ஆதரவு வழங்கப்படும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

Facebook