කෘෂිකාර්මික අංශය නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය විසින් නවීන කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා කර සිටියි. මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සේවා සැපයුම් කරුවන්ට සහ උපදේශක සමාගම් වලට ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය නවීකරණය කිරීම සම්භන්දව හා තාක්ෂණික නවෝත්පාදන සංවර්ධන ප‍්‍රවේශයන් බිහිකිරීමට මින් අවස්තාව ලබා දෙනු ඇත.

 

අයදුම්පත්‍රය

 
 

 

 

Hiring Research Teams for Policy Research Studies

Request for Expression of Interest (EOI)

Request for expression of interest (638 downloads )

Facebook